Chủ Nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2011

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in

0 Ý kiến
Định dạng tệp: Microsoft Word - Xem Nhanh
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN. (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in). 1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng ...

Bản đầy đủ:


                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu: TB01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)


1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn.
2. Mã số thuế: Ghi theo MST của Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn
4. Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách.
5. Các loại hoá đơn phát hành:
STT
Tên loại
hoá đơn
Mẫu số
Ký hiệu
Số lượng
Từ số
Đến số
Ngày bắt đầu sử dụng
Doanh nghiệp in
Hợp đồng đặt in
Tên
MST
Số
Ngày

01
Hóa đơn Gía trị gia tăng

01GTKT3/001

AA/11P


105.000


0000001


0105000


dd/mm/2011
CTY TNHH Giấy vi tính Liên Sơn


0301452923


xxxx


dd/mm/yyyy

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:.....................................................................................................................................
- Mã số thuế:....................................................................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................
Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in
   
 ........., ngày.........tháng.....năm 2011

       NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
     (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Ghi chú Không in phần này vào TBPH : Chử màu đỏ thay thế nội dung theo Hợp đồng đặt in, Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm : 1 bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức  mang số 0000000 có đóng dấu MẪU do Cty Liên Sơn cung cấp cho Qúy khách và 2 bản chính Thông báo phát hành hóa đơn này ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp.Sau khi nộp xong, Quý khách giữ lại 1 bản Thông báo phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế.

0 Ý kiến:

Đăng nhận xét